الگوی پاسداری از انقلاب اسلامی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات بین‌‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی - اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبناى روش «نظریه‌پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه‌ی بیانات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، در روز پاسدار، الگوی «پاسداری از انقلاب اسلامی» متناسب با روش‌شناسی تحقیق، سؤالات و اهداف تحقیق و انتظارات ایشان تدوین و ارایه شود.
سؤالات تحقیق ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله‌ها و فرامقوله‌های رویش‌‌یافته از درون داده‌های اولیه می‌باشد. در این تحقیق، منابع مورد استفاده (شامل: بیانات، خطبه‌ها، پیام‌ها، احکام و فرمان‌ها و مصاحبه‌های مقام معظم رهبری) طى سال‌هاى 1368 تا 1395 (در زمان رهبری ایشان) می‌باشد که با نمونه‌گیری نظری و به صورت تمام‌خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از سه نوع کدگذاری(مفهوم‌سازی) باز، محوری و انتخابی در روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، 317 کد/مفهوم، 45 مقوله و 5 فرامقوله(بعد) پارادایمیک به نام‌های متغیرهای علَی(با پوشش داده‌ای 14.51درصد)، متغیرهای زمینه‌ساز(با پوشش داده‌ای 32.81درصد)، متغیرهای بازدارنده(با پوشش داده‌ای 15.14درصد)، مقوله‌های راهبردی(با پوشش داده‌ای 17.67درصد) و مقوله‌های پیامدی(با پوشش داده‌ای 19.87درصد) به دست آمد. مفهوم «پاسداری از انقلاب اسلامی» به عنوان مقوله محوری الگوی انتخاب شده و در پایان تحقیق پیشنهادهایی برای محققین آینده و نهادهای مرتبط با این مفهوم ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


-   قرآن کریم
-   نهج‌البلاغه (1379)، ترجمه‌ی محمد دشتی، قم: نشر مشرقین، چاپ ششم.
-   استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385)، نظریهمبنایى، ترجمه‌ی بیوک محمدى، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
-   جعفری، محمدعلی (1391)، تحول و تعالی سپاه (گام به گام با رهبری در متحول ساختن سپاه)، تهران: مرکز تألیف باقرالعلوم(ع)، چاپ دوم.
-   خامنه‌ای، سید‌علی (1393)، مجموعه‌ی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(مدظله)، حدیث ولایت (ویرایش دوم)، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی).
-   خامنه‌ای، سید‌علی (1394)، مجموعه‌ی بیانات، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در سایت:
-   خامنه‌ای، سید‌علی (1394)، مجموعه‌ی بیانات، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت:
-   خمینی، روح الله (1388)، صحیفه‌ی امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-   دانایی فرد، حسن؛ مؤمنی، نونا (1387)، «تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی (علیه السلام) استراتژی تئوری داده بنیاد متنی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره چهاردهم.
-   دانایی‌فرد، حسن؛ امامی مجتبی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»،‌ اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان.
-   عابدی جعفری؛ تسلیمی، حسین؛ تسلیمی، محمد؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تببین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، پاییز و زمستان، 151-198.
-   فقیهی، ابوالحسن و علیزاده، محسن (1384)، «روایی در تحقیق کیفی»، فرهنگ مدیریت، شماره 9.
-   محمدعلیزاده، اکبر (1395)، الگوی بیداری اسلامی مبتنی بر هندسه فکری امام خامنه‌ای، رساله دکتری، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
-   محمدعلیزاده، اکبر و ولایتی، علی اکبر (1396)، «نقش علما و ورشنفکران دینی در مدیریت و رهبری بیداری اسلامی در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 25، شماره1 : 141-123.
-   محمدعلیزاده، اکبر (1396)، درس‌های مستمر پاسداری از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز تالیف باقرالعلوم(ع)، چاپ دوم.
-   مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین و دیگران (1390)، «معرفی روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک مورد)»، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، بهار و تابستان: 5-30.
-   یوسفیان، نعمت الله (1387)، «حقیقت پاسداری»، مجله حصون، شماره 16، نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
-   Braun, V. & V. Clarke, (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101.
-   Glaser, B. (1998), Doing Grounded Theory: Issues and Discussion, Sociology Press, Mill Valley, CA.
-   Glaser, B. and Strauss, A. (1967), “The Discovery of the Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research”, New York.
-   Martin, Patricia Y. & Turner, Barry A. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2).
-   Mays, N. and pope, G. (2002), Assessing quality in qualitative research; British Medical Journal. Jan. I: 50-52.
-   Miles, M. and Huberman, A., (2002), “Qualitative data analysis: a sourcebook ofnew methods, Sage London; Beverly Hills.
-   Strauss, A. and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London