دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397 
در آمدی بر چارچوب فرایندی دیده بانی فرهنگی؛ الگویی برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 123-150

10.22084/rjir.2018.15609.2348

جابر مقدم پور؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ محمد رحیم عیوضی؛ عین الله کشاورز ترک؛ حسن علی اکبری رنانی