دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، مهر 1397 
9. نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 175-193

10.22084/rjir.2019.17974.2622

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان