دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، مهر 1394 
دولت مردان یازدهم و مسئله آمریکا

صفحه 137-153

رضا سیمبر؛ سامره فصیحی مقدم لاکانی