دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1394 
6. شناسایی عوامل محیطی حوزه سیاسی و فرهنگی فضای مجازی برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 117-136

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ سید محسن نصرت آبادی


7. دولت مردان یازدهم و مسئله آمریکا

صفحه 137-153

رضا سیمبر؛ سامره فصیحی مقدم لاکانی