دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1401 
واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 107-127

10.22084/rjir.2022.26511.3507

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخارنوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی