دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، اردیبهشت 1401 
واکاوی گفتمان هویت ملی در منظومه فکری رهبری

صفحه 67-82

10.22084/rjir.2022.25244.3410

سید صدرالدین موسوی؛ ناهید قمریان؛ مهرنوش خادمی