کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
بررسی داده بنیاد مصلحت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) «مدلول، مرجع و مرجع تشخیص و غایت مصلحت»

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 173-194

10.22084/rjir.2022.25971.3473

نوراله قیصری؛ محسن خاکی؛ علیرضا خسروی؛ ابراهیم متقی


تأثیر شکاف گفتمان حاکمیتی برکارآمدی جمهوری‌ اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 77-97

10.22084/rjir.2021.24040.3308

اشرف کارگرقمی ها؛ محمد رحیم عیوضی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی اشرف نظری


الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-149

محمد مهدی انصاری؛ ابراهیم برزگر