کلیدواژه‌ها = امام خمینی
بررسی داده بنیاد مصلحت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) «مدلول، مرجع و مرجع تشخیص و غایت مصلحت»

دوره 13، شماره 46، خرداد 1402، صفحه 173-194

10.22084/rjir.2022.25971.3473

نوراله قیصری؛ محسن خاکی؛ علیرضا خسروی؛ ابراهیم متقی


واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 107-127

10.22084/rjir.2022.26511.3507

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخارنوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، صفحه 53-67

10.22084/rjir.2021.22819.3198

سید محمد رضا مرندی؛ روح الله جلالی اصل


تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 191-207

10.22084/rjir.2019.17806.2582

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا


اخلاق جنگ از دیدگاه امام خمینی

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 131-147

10.22084/rjir.2019.16854.2477

محمد علی قاسمی؛ فرشید دیلمقانی


نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 175-193

10.22084/rjir.2019.17974.2622

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان


تهدیدات هویتی از نگاه امام و مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 1-19

10.22084/rjir.2017.12598.2020

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی


نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 121-141

10.22084/rjir.2016.1584

رشید رکابیان؛ نجف لک زایی


واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


بازنمایی معنای اعتماد سیاسی در زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 8، آذر 1392، صفحه 73-92

سید جواد امام جمعه زاده؛ راضیه مهرابی کوشکی


ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 161-186

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد