پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) (RJIR) - مقالات آماده انتشار